A New Cosmic Perspective

Swedish Abstract Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln....

By Lars A. Wern

Posted on October 15th, 2009 | in Lars A. Wern

Swedish Abstract

Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln. Ett försök görs här att se kosmos som en lågfrekvent oscillation kopplad till en elementarpartikel med oändlig livslängd! Enklast beskrivs den oscillationen med hjälp av den mest fundamentala formen – sinusvågen- och med tidsaxeln bestämd av en för kosmos naturlig “ljusårsklocka” vilken blir pga den kosmiska expansionen variabel relativt atomklockan. Bestämmer denna istället tidsaxeln härleds från sinusvågen en annan vågform – se bifogad graf. Där är ett accelererande förlopp faktiskt framräknat för den kosmiska expansionen och nuläget kan på tidsaxeln visas svara mot X = – 3.2.

 

Den accelererade kosmiska expansionen tillskrivs idag “mörk energi ” som anses stå för ca 3/4 av all energi i kosmos medan “mörk materia” beräknas stå för ca 1/5. Resultaten beror dock på hur man mäter tid . Atomklockan är idag vår bästa referens för tid men “ljusårsklockan” kan ge oss ett nytt kosmiskt perspektiv, liksom när Kopernikus valde att ta solen som referens istället för jorden. Många astronomer ville då inte uppge en under många generation er uppbyggd och för deras beräkningar finavstämd världsbild. Men den hade nått vägs ände och idag synes astronomerna vara där än en gång. Det är utgångspunkten för en opublicerad teori som jag kallar WTT (Wave Theory of Time) och har räknat på sedan förra millenniet.

Enligt WTT är den accelererade kosmiska expansionen förklarlig utan hypotesen mörk energi, och beståndsdelen i mörk materia är en okänd elementarpartikel som har mycket liten massa men finns överallt och är för gravitationen vad elementarladdningen är för elektromagnetismen. WTT utgår från vågmodellen som Friedmann försökte få Einstein att acceptera. Gravitationen och elektromagnetismen kopplas till var sin våg där perioden är cirka 10 exp 20 sek respektive 10 exp -20 sek.

Visserligen är beståndsdelen i mörk materia enligt WTT omätbart liten men den kan vara anhopad inuti jordklotet . Låt oss i linje med vad som är allmänt accepterat antaga att den kosmiska expansionen har pågått ca 13,7 miljarder år med synlig materia alstrad inom mindre än 1 miljard år från en mer ursprunglig form av energi, och att mörk materia är f n dominant i galaktisk och intergalaktisk rymd. Det anser man bl a pga att galaxernas synliga materia har observerats i kretslopp med en och samma omloppshastighet oavsett avståndet till centret. Den enklaste förklaringen är att gravitationskraften avtar linjärt med radien som en följd av at t galaxens massa ökar linjärt med denna vilket i sin tur är förklarligt om mörk mat eria omger centret med en liksom hos ut strålat ljus avtagande täthet. Problemet är at t hitintills har inga indikationer alls hittats på närvaro av mörk materia i solsystemet.

Mörk materia är enligt WTT helt enkelt den ursprungliga formen av energi som med mycket olika grad av anhopning ännu är närvarande överallt. Solsystemet har utvecklats i approxima tivt 5 miljarder år så mörk materia har haft god tid på sig för att anhopas inuti solen och planeterna. Den kanske t o m dominerar i kärnan. Ser vi jordklot ets innehåll av synlig materia som ett klotformigt nät av fast substans kan mörk materia ses som en invändigt lättflytande vätska. Inbromsningen av jordrotation en pga månen påverkar då kärnan mycket mindre än manteln och förklarar inte ensamt månens tilltagande avstånd. Den kosmiska expansionen ger ett bidrag vilket en datorsimulering av solsystemets uppkomst och utveckling kan beakta i kombination med möjligheten att mörk materia som är anhopad inuti jorden kan vid solförmörkelse skapa en tidvåg med et t mätb art fall hos tyngdaccelerationen . Vissa indikationer på en sådan effekt finns sedan 50 år (“A llais-effekten”) utan en allmänt godtagen förklaring. Indikationerna har varit föremål för åtskillig diskussion och i Kina finns f n stora förhoppningar om att kunna få dem bekräftade.

Läs hela artikeln.

Se även inledningen till denna artikel in www.thearticlebay.com (English)

Källa: Svenska Matematikersamfundet – MEDLEMSUTSKICKET 15 oktober 2009, Sida 69

Comments are closed.